Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij Rubinstein. De privacyverklaring geldt voor de website en andere diensten en faciliteiten die door Rubinstein worden aangeboden. Voor welke diensten en aanbiedingen geldt deze privacyverklaring: De manier waarop wij uw gegevens bij Rubinstein verwerken, is voor de meeste van onze aanbiedingen gelijk. Deze privacyverklaring geldt daarom voor alle diensten en faciliteiten, die wij aan onze klanten in Europa aanbieden. En dat onafhankelijk van het feit of wij dat via een website of via sociale netwerken doen. Om de tekst begrijpelijker te maken, gebruiken wij hiervoor normaal gesproken het begrip „Diensten“.

Wat kunt u allemaal in deze privacyverklaring lezen:

  • Welke gegevens door Rubinstein worden opgeslagen.
  • Wat wij met uw gegevens doen en waarvoor ze nodig zijn.
  • Welke privacy rechten en keuzemogelijkheden u daarbij heeft.
  • Welke technologieën en gegevens wij gebruiken
  • Welke technologieën en gegevens wij voor reclame gebruiken, inclusief de toegepaste tracking-technologie.

Indien u een vraag over deze privacyverklaring of een ander onderwerp ten aanzien van de privacybescherming bij Rubinstein heeft, kunt u zich te allen tijde wenden tot onze klantendienst.

1. Welke gegevens verwerkt Rubinstein?

Rubinstein biedt diverse diensten aan, die u op verschillende manieren kunt gebruiken. Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik van onze diensten maakt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult. Wij ontvangen echter ook technische apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met onze diensten door ons verzameld worden. Dat kan bijvoorbeeld om informatie gaan welk apparaat u gebruikt. Eventueel ontvangen wij ook van derden gegevens over u, bijvoorbeeld van bureaus voor kredietregistratie en betaaldienstaanbieders.

2. Waarvoor gebruikt Rubinstein mijn gegevens?

Rubinstein verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de aan u in deze privacyverklaring uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen. Dat zijn in eerste instantie gegevens voor de afhandeling en levering van een aankoop, het personaliseren en de verdere ontwikkeling, evenals de veiligheid van onze diensten. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens in het kader van de Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming, maar ook voor andere doelen zoals productontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek (vooral op het gebied van machinaal leren, kunstmatige intelligentie en deep learning) en marktonderzoek, voor de verbetering van zakelijke processen, een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten en voor gepersonaliseerde advertenties.

3. Informatie over de website

Wij gebruiken uw gegevens voor de beschikbaarstelling van de website van Rubinstein. Naast de apparaat- en toegangsgegevens, die bij ieder gebruik van deze service ontstaan, hangt de soort verwerkte gegevens evenals de verwerkingsdoelen vooral af van het feit hoe u de voor onze diensten beschikbaar gestelde functies en diensten gebruikt. Daarnaast gebruiken wij de bij het gebruik van onze diensten ontstane gegevens om uit te vinden hoe ons online-aanbod wordt gebruikt. Wij gebruiken deze informatie onder anderen in verband met de shopping-personalisering, voor de verbetering van onze diensten evenals voor gepersonaliseerde reclame.

4. Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?

Rubinstein geeft uw gegevens alleen door als dat volgens de Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming is toegestaan. Wij werken nauw samen met enkele dienstverleners, zoals op het gebied van klantenservice (bijv. hotline-dienstverleners), met technische dienstverleners (bijv. bediening van computercentra) of logistieke bedrijven. Deze dienstverleners mogen uw gegevens in principe alleen onder bijzondere voorwaarden in onze opdracht verwerken. Wanneer wij deze opdrachtverwerkers inzetten, ontvangen de dienstverleners alleen in de omvang en gedurende die periode toegang tot uw gegevens, die nodig is om de betreffende opdracht uit te voeren.

5. Welke privacyrechten heb ik?

U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacyrechten: recht op informatie, recht op verwijdering, recht op correctie, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens, reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie, recht op herroeping van akkoordverklaringen evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen.

6. Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

7. Hoe beschermt Rubinstein mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bij onze veilig, d.w.z. gecodeerd overgedragen. Dat geldt voor uw bestelling en ook voor het inloggen van klanten. Wij gebruiken daarvoor het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring en contactpersonen

In verband met de verdere ontwikkeling van onze websites en apps en de implementatie van nieuwe technologieën om onze diensten te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. Daarom raden wij u aan, deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.